Сертифікація систем управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2007 та ISO 22000:2018

Системи управління безпечністю харчових продуктів застосовують практично в усьому світі як надійний захист споживачів від небезпек, які можуть супроводжувати харчову продукцію. Їх запровадження вимагає законодавство Європейського Союзу, США, Канади, Японії, Нової Зеландії та багатьох інших країн світу.

В основу міжнародних стандартів на системи управління безпечністю харчових продуктів покладено концепцію НАССР (від англ. «Hazard Analysis and Critical Control Point») – «Аналізування небезпечних чинників і контролю критичних точок». Цю концепцію і настанови щодо її застосування викладено в «Рекомендованому міжнародному зводі правил гігієни харчових продуктів» Комісії Codex Alimentarius, яка на сьогоднішній день є найважливішим міжнародним інформаційним центром, що розробляє стандарти харчової безпеки.

НАССР передбачає заходи, що забезпечують необхідний рівень показників безпеки продукції в процесі її виробництва, причому саме в тих критичних точках технологічного процесу, де може виникнути загроза появи небезпечних чинників. Система дозволяє виділити всі потенційно небезпечні чинники у харчовому продукті та запобігти їх виникненню.

В Україні застосування систем управління безпечністю харчових продуктів, заснованих на принципах НАССР, є обов’язковим для всіх підприємств, які займаються виробництвом або введенням в обіг харчових продуктів. Цього вимагає Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». Оскільки запровадження НАССР потребує часу та певних ресурсів, законом були передбачені певні перехідні періоди. Зокрема, для потужностей, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких є необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей), ця норма  стала обов’язковою з 20 вересня 2017 року. Підприємства, які займаються виробництвом, реалізацією або введенням в обіг харчових продуктів, що не містять необроблених інгредієнтів тваринного походження (крім малих потужностей) мали впровадити систему управління безпечністю харчових продуктів до 20 вересня 2018 року. А всі підприємства з малими потужностями – до 20 вересня 2019 року.

ISO 22000

Запровадження системи управління безпечністю харчових продуктів на базі концепції НАССР надає підприємству змогу:

• гарантувати випуск безпечної продукції за рахунок систематичного контролю на всіх стадіях виробництва;
• належним чином керувати всіма небезпечними чинниками, які загрожують безпечності харчових продуктів – запобігати, усувати чи мінімізувати їх;
• гарантувати, що харчові продукти є безпечними на момент їх споживання в їжу;
• забезпечити належні гігієнічні умови виробництва у відповідності з міжнародними нормами;
• демонструвати відповідність застосовним законодавчим та нормативним вимогам щодо безпечності харчових продуктів;
• укріпити довіру споживачів, замовників та органів нагляду до продукції, що виробляється та підвищити імідж підприємства;
• розширити мережу споживачів продукції та вийти на закордонні ринки;
• підвищити відповідальність персоналу за випуск безпечної продукції та забезпечити розуміння всіма робітниками підприємства першорядної важливості аспектів безпечності продукції.

Сім основних принципів НАССР

ISO 22000

На базі концепції НАССР було розроблено декілька стандартів, які застосовуються в окремих країнах і регіонах або в окремих ланках харчового ланцюга. Найбільш застосовуваним є стандарт ISO 22000 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (Food safety management systems — Requirements for any organization in the food cnain),  розроблений Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO).

В Україні на сьогоднішній день діють два стандарти – ДСТУ 4161-2003 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги» (національний) та ДСТУ ISO 22000:2007 (ідентичний міжнародному стандарту ISO 22000:2005). Їх паралельне існування пов’язане передусім з певними складнощами виконання українськими підприємствами окремих вимог стандарту ДСТУ ISO 22000 (наприклад щодо власних, а не орендованих виробничих приміщень). Процес впровадження ДСТУ ISO 22000 для підприємств, на яких функціонує система управління безпечністю харчових продуктів у відповідності з ДСТУ 4161-2003, буде легшим, ніж для підприємств, які розпочинають цю роботу з «нуля», тому що обидва ці стандарти базуються на принципах НАССР і на засадах системного керування.

Вимоги стандартів ДСТУ ISO 22000:2007 або ISO 22000:2018 можуть бути використані для створення системи управління безпечністю харчових продуктів всіма організаціями, які безпосередньо чи опосередковано беруть участь у харчовому ланцюзі, наприклад:

• виробниками кормів, фермерами, виробниками інгредієнтів, виробниками та постачальниками харчових продуктів, підприємствами роздрібної та оптової торгівлі, підприємствами громадського харчування, організаціями, які надають послуги з транспортування, зберігання та дистрибуції, послуги з миття та дезінфекції і т. д.
• виробниками та постачальниками обладнання для харчової промисловості, мийних та дезінфекційних засобів, добрив, пестицидів та ветеринарних препаратів, пакувальних та інших матеріалів, що контактують з харчовими продуктами і т. д.

Слід зазначити, що стандарт ISO 22000 максимально узгоджений з ISO 9001, що робить можливим їх сумісне застосування.

Сертифікація впровадженої системи управління безпечністю харчових продуктів є загальновизнаним інструментом для демонстрації її відповідності нормативним вимогам, гарантування безпечності продукції та підвищення довіри до підприємства з боку замовників, споживачів та органів контролю. Проводиться вона на добровільних засадах за ініціативою підприємства чи організації. Фахівці ОС СУ ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» мають багаторічний практичний досвід у сфері надання послуг із сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів, заснованих на принципах НАССР, і проведуть процедуру сертифікації Вашої системи на максимально вигідних для Вас умовах.

Консультації з питань сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів, заснованих на принципах НАССР, відповідно до стандартів ДСТУ 4161 та ISO 22000 за тел.: (061) 289-98-69  e-mail: zdcsms@zdcsms.zp.ua